Política de privacidade

Quen somos

A nosa web é: https://podgalego.agora.gal.

Esta Política é permanentemente accesible a través do enlace habilitado no sitio web denominado “Política de privacidade”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificación de finalidades ou outros aspectos relacionados co tratamento de datos de carácter persoal.

1. RESPONSABLES DO TRATAMENTO

É responsable do tratamento é a seguinte entidade, denominada no sucesivo como «Agora.gal»:

 • Café Dixital, S.L. Registro Mercantil de LUGO, C.I.F: B27459809 y Domicilio en Masoucos, Nº 3, C.P. 27124 Castroverde (LUGO).

Outros datos de contacto de Podgalego.agora.gal son os seguintes:

 • Correo electrónico: podgalego @ agora . gal
 • Delegado de Protección de Datos (DPD): O Usuario pode contactar  co DPD a través do mesmo correo electrónico ou mediante escrito dirixido ao domicilio de Podgalego.agora.gal, remitíndose en calquera caso á atención do “Delegado de Protección de Datos” 

2. INFORMACIÓN E CONSENTIMIENTO

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma na que Agora.gal recolle, trata e protexe os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través del sitio web www.podgalego.agora.gal (en adiante, o “sitio web”) ou ben intercambiada en comunicacións vía correo electrónico ou outros medios, que poida proporcionar a Podgalego.agora.gal como cliente ante la prestación de servizos. En calquera caso, acolleranse os datos de forma leal e lícita, e unicamente se tratarán aqueles datos que se consideren axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obteñen, sen utilizalos, para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela para facilitar a súa comprensión, co obxectivo de informar e obter coa súa lectura o consentimento libre e voluntario do Usuario para o tratamento dos seus datos de carácter personal por Podgalego.agora.gal.

3. FINALIDADES DO TRATAMENTO

En función das solicitudes do Usuario, os datos persoais recollidos serán tratados por Podgalego.agora.gal conforme ás seguintes finalidades:

 • Engadir o seu podcast ao noso directorio.
 • Para mantelo informado sobre as nosas actividades, así como calquera outra información relacionada con servizos que consideremos poidan resultar do seu interese.
 • Para realizar enquisas sobre a calidade do servizo que ofrecemos.
 • Xestionar as súas solicitudes de información, colaboración e outros temas propostos a través de calquera correo electrónico facilitado para contacto na páxina web.
 • Non se realizará elaboración de perfís en base a decisións automatizadas.

Podgalego.agora.gal conservará os datos proporcionados mentres se manteña a relación contractual que motivou o seu tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais, atender as responsabilidades que da mesma se puidera derivar e mentres o usuario non exercite o seu dereito de supresión ou oposición ao tratamento.

4. BASE LEXITIMADORA DO TRATAMENTO

A base xurídica para a licitude no tratamento de datos é o consentimento prestado no seu momento e no seu defecto o interese lexítimo respecto ás cuestións relacionadas coas actividades de Podgalego.agora.gal. Do mesmo xeito, o tratamento levado a cabo para a realización de enquisas e/ou avaliacións relativas á calidade dos servizos prestados e/ou envío de información das actividades e servizos de Podgalego.agora.gal realizarase en base ao interese lexítimo do responsable.

De calquera xeito, o titular pode opoñerse ao tratamento dos datos en calquera momento mediante o procedemento indicado na presente Política.

5. DESTINATARIOS AOS QUE SE LLE COMUNICARÁN OS SEUS DATOS

Podgalego.agora.gal non comunica datos persoais a terceiros, salvo que a comunicación dos datos fora necesaria para a prestación do servizo. 

Ademais, Podgalego.agora.gal poderá comunicar datos de carácter persoal en cumprimento das súas obrigacións legais a organismos oficiais e outras entidades que requiran a súa cesión en base ao cumprimento da lexislación vixente.

6. EXERCICIO DE DEREITOS

O Usuario pode enviar un escrito a Café Dixital, S.L. Registro Mercantil de LUGO, C.I.F: B27459809 y Domicilio en Masoucos, Nº 3, C.P. 27124 Castroverde (LUGO), ou ben por medio dun correo electrónico á dirección podgalego @ agora.gal, en ambos casos anexando fotocopia do seu documento de identidade ou pasaporte en vigor, en calquera momento e de maneira gratuíta, para:

 • Revocar os consentimentos outorgados.
 • Obter confirmación acerca de si en Podgalego.agora.gal se están tratando datos persoais que concirnan ao Usuario ou non.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación e/ou oposición do tratamento dos datos, de forma que se conservarán e/ou tratarán ditos datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou por motivos lexítimos imperiosos.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.

Así mesmo, infórmase ao usuario de que en calquera momento poderá interpor unha reclamación relativa á protección dos seus datos persoais ante a Autoridade de control competente.

7. PROCEDENCIA E DATOS OBXECTO DO TRATAMENTO

Os datos persoais que tratamos en Podgalego.agora.gal proceden directamente do Usuario ou de bases de datos de fonte pública.

Podgalego.agora.gal poderá tratar as seguintes categorías de datos, en función da relación establecida co Usuario:

 • Datos de identificación e de contacto do podcast.
 • RSS do podcast
 • Redes sociais do podcast

Non se tratarán datos especialmente protexidos.

8. DEBER DE SEGREDO RESPECTO AO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

En Podgalego.agora.gal consideramos que a confidencialidade da información é un elemento completamente necesario na prestación dos servizos. Por iso, as persoas que interveñen no tratamento da información dos clientes e por tanto tamén relativa aos datos concernentes a persoas físicas, que acceden directamente ou indirectamente aos datos, observarán en todo momento o segredo respecto dos datos persoais que coñecen no desenvolvemento da actividade.